Algemene Verkoopoorwaarden

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, Nederland, handelend onder de naam AkzoNobel Powder Coatings

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN AKZONOBEL POWDER COATINGS

1. TOEPASSINGSGEBIED: “AkzoNobel” betekent de hierboven genoemde AkzoNobel-entiteit en elke aan AkzoNobel gelieerde onderneming, “Koper” betekent de koper (en elke dochteronderneming van de Koper) van Producten en Diensten van AkzoNobel.”Producten” betekent alle goederen die door AkzoNobel aan de Koper worden verkocht en “Diensten"  betekent de diensten (indien van toepassing) die door of namens AkzoNobel worden geleverd. Tenzij er een (productverkoop)overeenkomst bestaat tussen AkzoNobel en de Koper die de verkoop van de Producten en/of Diensten dekt, worden alle Producten en/of Diensten die door AkzoNobel worden verkocht of anderszins worden geleverd, uitsluitend verkocht of geleverd op basis van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Er zijn geen andere voorwaarden van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door AkzoNobel zijn overeengekomen.

2. AANBOD / AANVAARDING: Een offerte van AkzoNobel vormt geen aanbod maar een uitnodiging aan Koper om een bestelling te plaatsen. In alle gevallen is de offerte van AkzoNobel en een bestelling van Koper gebaseerd op deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat AkzoNobel de bestelling van de Koper accepteert. Eenmaal geaccepteerd door AkzoNobel kan de bestelling van de Koper niet door de Koper worden geannuleerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AkzoNobel en op voorwaarde dat de Koper AkzoNobel vrijwaart van alle verliezen, kosten en schade die AkzoNobel als gevolg van de annulering lijdt.

3. LEVERING / RISICO-OVERDRACHT: De leveringsvoorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de laatste INCOTERMS die gelden op de datum van acceptatie van de bestelling. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met AkzoNobel, is de leveringstermijn EXW, en gaat het risico van verlies van de Producten over op Koper op Koper na levering van de Producten aan Koper of aflevering aan de vervoerder op de verzendfaciliteit van AkzoNobel. Het tijdstip van levering of uitvoering is niet van essentieel belang. Het niet leveren van de Producten en/of het niet uitvoeren van de Diensten op de aangegeven datum geeft Koper niet het recht om enige schadevergoeding, verlies of kosten te vorderen of de bestelling te herroepen. AkzoNobel kan in termijnen leveren. Indien AkzoNobel de Producten en/of Diensten niet levert op een specifieke datum, geeft dat de Koper niet het recht om de gehele order af te wijzen/te annuleren. Koper is verantwoordelijk voor het controleren en ondertekenen van alle leveringen en door ondertekening geeft de Koper aan dat de ontvangen levering compleet en in goede staat is. Als de levering onvolledig is of als beschadigd wordt beschouwd, moet dit aan het bezorgbedrijf worden gemeld. Retourzendingen van Producten worden niet geaccepteerd als deze niet vooraf schriftelijk zijn goedgekeurd door AkzoNobel.

4. HOEVEELHEIDSVARIATIES: De Koper betaalt alleen voor de geleverde hoeveelheid Producten en mag de levering van het Product niet weigeren op grond van een afwijking van de hoeveelheid indien deze afwijking niet meer dan 10% van de bestelde hoeveelheid bedraagt.

5. PRIJS EN BETALING: Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, is de prijs voor de Producten en de Diensten de prijs die door AkzoNobel wordt opgegeven. AkzoNobel kan de prijs/prijzen van Producten en/of Diensten te allen tijde aanpassen door middel van een schriftelijke kennisgeving van ten minste dertig (30) dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW en alle andere belastingen die van toepassing kunnen zijn met betrekking tot de Producten en Diensten. AkzoNobel zal voor alle Producten en Diensten facturen verstrekken aan Koper. Koper dient deze facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen in de valuta en op het adres van AkzoNobel zoals vermeld op de factuur. Tijd voor betaling van de facturen is van essentieel belang en de betalingstermijn is een fatale termijn. Koper mag de betaling van enig aan AkzoNobel verschuldigd bedrag niet inhouden op grond van verrekening, tegenvordering of soortgelijke inhouding. Op verzoek zal de Koper AkzoNobel onmiddellijk alle kosten, inclusief vergoedingen voor incassobureaus en advocaten, vergoeden die door AkzoNobel zijn gemaakt om de door de Koper verschuldigde bedragen te innen. Behalve met betrekking tot het betwiste deel (indien van toepassing) van een factuur, kan AkzoNobel indien de Koper niet op tijd betaalt, ofwel (i) het contract met de Koper met onmiddellijke ingang beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de Koper, ofwel (ii) leveringen opschorten. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder formaliteiten rente verschuldigd tegen de wettelijke rente van het land waar het adres van AkzoNobel is gevestigd, met een minimum van acht procent (8%) per jaar. De rentetermijn loopt vanaf de vervaldag van de betaling tot de ontvangst door AkzoNobel van het volledige verschuldigde bedrag.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD: De eigendom van de Producten blijft bij AkzoNobel berusten tot volledige betaling door Koper van alle aan AkzoNobel gefactureerde en verschuldigde bedragen. In afwachting van betaling zal de Koper de ongebruikte Producten voor AkzoNobel in goede staat bewaren, gescheiden van alle andere goederen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd als die van AkzoNobel. AkzoNobel heeft het recht om het terrein van Koper te betreden om Producten op te halen waarvan zij eigenaar is. Koper dient zijn volledige medewerking te verlenen aan AkzoNobel indien AkzoNobel besluit tot registratie onder/uitwinning van haar eigendomsvoorbehoud. Ongeacht de wetgeving die van toepassing is op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, mag Koper de Producten verkopen in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is echter niet gerechtigd de Producten te verpanden, in hypotheek te geven of anderszins te bezwaren voordat alle aan AkzoNobel gefactureerde of verschuldigde bedragen volledig zijn betaald.  

7. GARANTIE / KOPERSRECHTEN: AkzoNobel garandeert de Koper dat op het moment van overdracht de Producten voldoen aan de standaard productspecificaties van AkzoNobel of andere specificaties die AkzoNobel en de Koper uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen (de "Specificaties"). DEZE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE DOOR AKZONOBEL WORDT GEGEVEN. AKZONOBEL GEEFT GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN, DE TOEPASSING OF HET GEBRUIK ERVAN, OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE VOORWAARDEN, BEPALINGEN OF GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK, DIE ELK UITDRUKKELIJK WORDEN AFGEWEZEN. In het geval dat Producten niet voldoen aan de voorgaande garantie, zal AkzoNobel, naar eigen goeddunken, dergelijke Producten repareren of vervangen of de prijs van de Producten terugbetalen en zal zij, na dit gedaan te hebben, niet verder aansprakelijk zijn voor de inbreuk op de garantie. Van elke claim dat een Product niet voldoet aan de garantie moet Koper AkzoNobel binnen zeven (7) dagen nadat de Koper kennis heeft genomen van een dergelijke claim, maar in geen geval later dan dertig (30) dagen na levering van het Product aan de Koper. Indien de Koper AkzoNobel niet binnen de in de vorige zin genoemde termijn op de hoogte stelt van een dergelijke claim, betekent dit dat de Koper afstand doet van een dergelijke claim. AkzoNobel geeft geen enkele garantie met betrekking tot Diensten die aan Koper worden geleverd en is niet aansprakelijk met betrekking tot dergelijke Diensten. Het is een strikte voorwaarde van deze garantie dat de Koper alle redelijke stappen zal ondernemen om de gevolgen van enig verlies of schade geleden door de Koper ten aanzien waarvan een claim wordt ingediend, te beperken.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: AkzoNobel is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het nalaten van de Koper om effectieve kwaliteitscontrole uit te oefenen of nalatigheid om de Producten op te slaan, te gebruiken of anderszins te handelen zoals geadviseerd of in overeenstemming met de instructies van AkzoNobel of industriestandaarden. AKZONOBEL IS NIET AANSPRAKELIJK, HETZIJ OP UIT HOOFDE VAN EEN OVEREENKOMST OF ALS GEVOLG VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), SCHENDING VAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN OF ANDERSZINS, JEGENS KOPER VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN OF SCHADE AAN ZAKEN, WAARDEVERMINDERING OF VERLIES VAN GOODWILL OF VOOR INDIRECTE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE IMMATERIËLE OF ALS STRAFMAATREGEL OPGELEGDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN AKZONOBEL JEGENS DE KOPER MET BETREKKING TOT ALLE SCHADE DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DE LEVERING VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN ZAL IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN DE PRIJS VAN DE UIT HOOFDE HIERVAN GEKOCHTE PRODUCTEN, OF € 200.000, AFHANKELIJK VAN WELKE LAGER IS. Niets in dit artikel zal de aansprakelijkheid van AkzoNobel beperken of uitsluiten voor enige zaak ten aanzien waarvan het voor AkzoNobel onwettig is om haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

9. SCHADELOOSSTELLING: De Koper zal AkzoNobel en haar dochterondernemingen en elk van haar en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden (elk een "Gevrijwaarde Partij") schadeloos stellen, vrijwaren en verdedigen tegen alle claims van derden, met inbegrip van alle verliezen, schade, aansprakelijkheden, boetes, kosten of uitgaven van welke aard dan ook (inclusief advocaatkosten) (gezamenlijk, "Verliezen") opgelopen door een Gevrijwaarde Partij als gevolg van dergelijke claims die voortvloeien uit of verband houden met (i) nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Koper of een van zijn of haar gelieerde ondernemingen; of (ii) de niet-nakoming door de Koper van de verplichtingen uit hoofde van dezeAlgemene Verkoopvoorwaarden of een contract dat tussen de partijen is gesloten. De bepalingen van dit artikel blijven van kracht na beëindiging van de relatie tussen AkzoNobel en Koper.

10. OVERMACHT: AkzoNobel is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen (indien gehinderd of verhinderd, direct of indirect door oorlog (verklaard of niet-verklaard), militaire staatsgreep, nationale noodsituatie, epidemie of pandemie, terroristische aanslag, sancties, ontoereikende transportfaciliteiten, defecte apparatuur, het onvermogen van AkzoNobel om materialen, leveringen, brandstof of energie voor de vervaardiging van de Producten veilig te stellen en/of de uitvoering van de Diensten onder voorwaarden en omstandigheden die aanvaardbaar zijn voor AkzoNobel, natuurramp, arbeidsconflict, terughoudendheid van de overheid, cyberaanval, criminele handelingen van derden of vandalisme die van invloed zijn op het vermogen van AkzoNobel om te leveren, of enige andere oorzaak die redelijkerwijs buiten de macht van AkzoNobel ligt (elk een "Overmacht"). AkzoNobel is niet verplicht om Producten uit andere bronnen aan te schaffen en kan haar beschikbare voorraad Producten verdelen onder haar gelieerde ondernemingen en hun klanten, en wederverkopers op elke basis die AkzoNobel eerlijk en praktisch acht. In het geval dat de duur van een Overmacht langer is dan zes (6) maanden of redelijkerwijs kan worden verwacht langer te zijn dan zes (6) maanden, heeft AkzoNobel het recht zich te onttrekken aan elke verplichting die zij heeft om de Producten en Diensten aan de Koper te leveren, en de overeenkomst te beëindigen, zonder dat de Koper enig recht heeft op schadevergoeding.

11. NALEVING VAN WETTEN: Koper zal ervoor zorgen dat zijn functionarissen, werknemers, tegenpartijen, wederverkopers, onderaannemers en andere personen zich houden aan alle toepasselijke wetten en geen acties ondernemen die ertoe zouden leiden dat AkzoNobel in strijd handelt met de toepasselijke wetgeving. Toepasselijke wetten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wetten, regels, codes, voorschriften en wettelijke vereisten die van tijd tot tijd van kracht worden, met inbegrip van specifiek die welke betrekking hebben op (maar niet beperkt zijn tot) arbeid en werkgelegenheid, mensenrechten, privacy, veiligheid, alle toepasselijke belastingen, het milieu, mededinging en antitrust, anticorruptie en omkoping en exportcontroles en sancties. Koper zal op eigen kosten alle certificeringen, autorisaties, licenties en vergunningen verkrijgen en behouden die nodig zijn om zijn bedrijf uit te voeren en zijn verplichtingen na te komen. Koper dient zich te houden aan de Gedragscode zoals die momenteel is gepubliceerd op de website van AkzoNobel op https://www.akzonobel.com in verband met alle transacties waarbij AkzoNobel of een van haar dochterondernemingen betrokken is. De Koper vrijwaart AkzoNobel hierbij volledig en op verzoek tegen alle verliezen, schade, aansprakelijkheden, claims, acties en procedures die AkzoNobel of een van haar gelieerde ondernemingen kan oplopen als gevolg van een schending door de Koper van deze clausule.  

12. BEËINDIGING: Een contract met de Koper voor het leveren van Producten en Diensten op basis van deze Algemene Verkoopvoorwaarden verplicht AkzoNobel niet tot het accepteren van toekomstige orders. AkzoNobel is te allen tijde gerechtigd de relatie te beëindigen. Een dergelijke opzegging geeft Koper nimmer recht op schadevergoeding. Bij beëindiging of afloop zal de Koper alle vertrouwelijke informatie (zoals hieronder gedefinieerd), schriftelijk of elektronisch, die door AkzoNobel is verstrekt, aan AkzoNobel retourneren en zal hij er geen verder gebruik van maken.

13. RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING: Deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen tussen AkzoNobel en de Koper worden beheerst door het recht van het land en, indien van toepassing, de staat of provincie waarin het adres van AkzoNobel is gevestigd (zoals aangegeven bovenaan elke pagina van deze Algemene Verkoopoorwaarden), met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en alle rechtskeuzeregels die de toepassing van het recht van elk ander rechtsgebied. Geschillen tussen AkzoNobel en de Koper die de partijen niet in onderling overleg kunnen oplossen, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken die bevoegd zijn voor het onderwerp van het geschil en die zich bevinden in de stad waar het adres van AkzoNobel is gevestigd (of, als er geen rechtbanken bestaan in een dergelijke stad, in de rechtbanken die zich het dichtst bij die stad bevinden) en de rechtbanken die in hoger beroep toezicht houden op de beslissingen en uitspraken van dergelijke rechtbanken. AkzoNobel en de Koper stemmen in met de jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken.

14. DIVERSEN: Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en alle andere voorwaarden die door AkzoNobel en de Koper zijn overeengekomen, zijn zeer vertrouwelijk en bevatten commercieel gevoelige informatie (in het bijzonder de prijslijst, kortingsgegevens en betalingsvoorwaarden). AkzoNobel en de Koper verbinden zich er elk toe deze Algemene Verkoopvoorwaarden of enige andere vertrouwelijke informatie in welke vorm dan ook, direct of indirect toebehorend aan of gerelateerd aan de andere partij, vertrouwelijk te houden en niet aan derden bekend te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, met dien verstande dat elke partij dergelijke informatie openbaar mag maken indien dit wettelijk verplicht is, of wordt opgelegd door een gerechtelijk bevel, verordening of een overheidsinstantie. Indien de partij die verplicht is een dergelijke openbaarmaking te doen, overlegt zij met de andere partij om de reikwijdte van deze openbaarmaking overeen te komen.

AkzoNobel is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de Producten en Diensten en Koper stemt ermee in dat deze rechten op geen enkele manier mogen worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AkzoNobel. De Koper stemt ermee in AkzoNobel schadeloos te stellen voor alle schade, verliezen en juridische kosten, direct of indirect, die AkzoNobel heeft opgelopen of zal oplopen als gevolg van een inbreuk veroorzaakt door de Koper op de intellectuele eigendomsrechten van AkzoNobel op de Producten en Diensten.

Elke partij verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven, voor zover deze op hen van toepassing is, en ervoor te zorgen dat deze wetgeving wordt nageleefd door haar personeel, agenten en vertegenwoordigers en onderaannemers.

Indien een bepaling van deze Algemene Verkoopoorwaarden en andere voorwaarden die tussen AkzoNobel en de Koper zijn overeengekomen, geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is in enig rechtsgebied, zal dit geen invloed hebben op enige andere bepaling of een dergelijke bepaling in een ander rechtsgebied ongeldig maken of niet-afdwingbaar maken en zullen Akzoobel en de Koper te goeder trouw onderhandelen over het wijzigen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden of andere voorwaarden die zijn overeengekomen om de oorspronkelijke bedoeling van AkzoNobel en de Koper zo goed mogelijk te behouden..

Alle kennisgevingen worden schriftelijk gedaan en worden geacht te zijn gegeven (a) wanneer ze persoonlijk of door een internationaal erkende commerciële koerier worden afgeleverd; (b) op de derde (3) werkdag (zijnde een andere dag dan een weekenddag of feestdag in het land waar het adres van AkzoNobel (zoals hierboven aangegeven) is gevestigd) na de verzending, indien verzonden per eersteklas post, gefrankeerd (ontvangstbewijs gevraagd, indien beschikbaar); of (c) op de datum verzonden per e-mail (met bevestiging van verzending) indien verzonden tijdens de normale kantooruren van de ontvanger, en op de volgende werkdag indien verzonden buiten de normale kantooruren van de ontvanger. Kennisgevingen moeten naar de respectieve partijen worden gestuurd op het adres of e-mailadres van de contactpersoon, zoals van tijd tot tijd meegedeeld.

Een contract onder deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan niet door de Koper worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AkzoNobel. AkzoNobel heeft het recht om alle verplichtingen van AkzoNobel uit hoofde van het contract over te dragen of uit te besteden.